Basiskurse (Perg)

 

TERMIN VBK KOM. 1 KOM. 2 KOM. 3
SA 01.02.2020 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr
SA 08.02.2020 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr
SA 22.02.2020 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr
MI 11.03.202013:30 Uhr 13:30 Uhr 13:30 Uhr 13:30 Uhr
SA 21.03.2020 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr
MI 25.03.2020 13:30 Uhr 13:30 Uhr 13:30 Uhr 13:30 Uhr
SA 04.04.2020 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr
MI 08.04.202013:30 Uhr 13:30 Uhr 13:30 Uhr 13:30 Uhr
SA 25.04.2020 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr
MI 29.04.2020 13:30 Uhr 13:30 Uhr 13:30 Uhr 13:30 Uhr
MI 06.05.2020 13:30 Uhr 13:30 Uhr 13:30 Uhr 13:30 Uhr
SA 09.05.2020 09 Uhr 09 Uhr 09 Uhr 09 Uhr
SA 16.05.2020 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr
MI 20.05.2020 13:30 Uhr 13:30 Uhr 13:30 Uhr13:30 Uhr
SA 30.05.2020 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr 09 Uhr und 13:30 Uhr